POSTER 1x1.jpg
125563824_3420389747997148_5510284756293
125266256_1235973256777356_1778256511210

“การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย รูปแบบระบำจากแหล่งประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก เมืองศรีพโล”

         เมืองศรีพโลหรือแต่เดิมคือเมืองบางทราย ในอดีตคือเมืองท่าเล็ก ๆ ติดชายฝั่งทะเล มีประวัติทางโบราณคดีตั้งแต่สมัยทวารวดีจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาตอนปลายก่อนที่จะเสื่อมหายไปด้วยอิทธิพลทางภูมิศาสตร์ (ดินตะกอนชายฝั่งตื้นเขิน ไม่สะดวกต่อการค้าขาย) ในอดีตเมื่อเมืองท่าเล็ก ๆ เจริญเติบโตจนเป็นเมืองใหญ่ การก่อร่างสร้างเมืองเริ่มมีอารยธรรมทวารวดีแผ่ขยายเข้ามาจากภาคตะวันตก แนวคันดินสูงรูปทรงสี่เหลี่ยมของเมืองตามคติการสร้างเมืองแบบทวารวดี รวมทั้งพระพุทธศาสนาที่แผ่ขยายเข้ามาก่อนที่จะผ่านไปยังเมืองอื่นในภูมิภาคเดียวกันที่มีขนาดที่ใหญ่โตกว่า คือเมืองพญาเร่ เมืองพระรถและเมืองศรีมโหสถ เมื่ออิทธิพลของขอม ละโว้แผ่ขยายมาถึง ความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าตามคติพราหมณ์ จึงได้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้ ดังประติมากรรมพระพนัสบดี พระวิษณุสี่กรและพระคเณศ เมื่อการค้าขายเจริญรุ่งเรืองอาณาจักรใหญ่ทางเหนืออาณาจักรสุโขทัยมีการติดต่อค้าขายกับชาวเรือต่างชาติคือจีนและญวณ ทำให้มีสินค้ามากมายอยู่ในเมืองศรีพโล จวบจนกระทั่งเมื่อถึงยุคสมัยอยุธยาเป็นยุคสุดท้ายที่เข้ามามีอิทธิพล ก่อนที่เมืองศรีพโล หมดความสำคัญของการเป็นเมืองท่าอีกต่อไป

DSC09516_edited_edited.jpg

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
นพพล จำเริญทอง

 
125484631_288976519074489_32820704428898

นักแสดง

นางสาวนันทรัตน์ สะแกแสง
นางสาวกมลวรรณ ดารา
นางสาวชนิกานต์ สว่างวงษ์
นางสาวพรทิพย์ บัวทอง
นางสาวแวววิมล ถนอมแนบ
นางสาวอรัญญา บัวลาลักษณ์
นางสาวณัฐกุล บุญวงศ์
นางสาววริศรา พรหมณี

 

นักดนตรี             

ระนาดเอก นายเสถียรพงษ์ วงศ์ไทย

ระนาดทุ้ม นายกฤษฎา ขาวผ่อง

ฆ้องวงใหญ่ นายสฤษฏ์พงศ์ ไชยแก้ว

ขลุ่ย นายสิทธิพล ชำนาญปืน

ซออู้ นายกฤตยชญ์ วงษ์สำราญ

ฉิ่ง นายเมธาธร ไชยผง

กลอง 1 นายสหภาพ  แก่นหิรันต์

กลอง 2 นายธนกฤต  สิริจุลพัฒน์

ผู้ควบคุมวงดนตรี อาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิดเทพ