top of page
POSTER 1x1.jpg
125563824_3420389747997148_5510284756293
125266256_1235973256777356_1778256511210

“การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย รูปแบบระบำจากแหล่งประวัติศาสตร์ภาคตะวันออก เมืองศรีพโล”

         เมืองศรีพโลหรือแต่เดิมคือเมืองบางทราย ในอดีตคือเมืองท่าเล็ก ๆ ติดชายฝั่งทะเล มีประวัติทางโบราณคดีตั้งแต่สมัยทวารวดีจนกระทั่งถึงสมัยอยุธยาตอนปลายก่อนที่จะเสื่อมหายไปด้วยอิทธิพลทางภูมิศาสตร์ (ดินตะกอนชายฝั่งตื้นเขิน ไม่สะดวกต่อการค้าขาย) ในอดีตเมื่อเมืองท่าเล็ก ๆ เจริญเติบโตจนเป็นเมืองใหญ่ การก่อร่างสร้างเมืองเริ่มมีอารยธรรมทวารวดีแผ่ขยายเข้ามาจากภาคตะวันตก แนวคันดินสูงรูปทรงสี่เหลี่ยมของเมืองตามคติการสร้างเมืองแบบทวารวดี รวมทั้งพระพุทธศาสนาที่แผ่ขยายเข้ามาก่อนที่จะผ่านไปยังเมืองอื่นในภูมิภาคเดียวกันที่มีขนาดที่ใหญ่โตกว่า คือเมืองพญาเร่ เมืองพระรถและเมืองศรีมโหสถ เมื่ออิทธิพลของขอม ละโว้แผ่ขยายมาถึง ความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าตามคติพราหมณ์ จึงได้เข้ามาสู่ดินแดนแห่งนี้ ดังประติมากรรมพระพนัสบดี พระวิษณุสี่กรและพระคเณศ เมื่อการค้าขายเจริญรุ่งเรืองอาณาจักรใหญ่ทางเหนืออาณาจักรสุโขทัยมีการติดต่อค้าขายกับชาวเรือต่างชาติคือจีนและญวณ ทำให้มีสินค้ามากมายอยู่ในเมืองศรีพโล จวบจนกระทั่งเมื่อถึงยุคสมัยอยุธยาเป็นยุคสุดท้ายที่เข้ามามีอิทธิพล ก่อนที่เมืองศรีพโล หมดความสำคัญของการเป็นเมืองท่าอีกต่อไป

DSC09516_edited_edited.jpg

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
นพพล จำเริญทอง

แองเคอ 1
125484631_288976519074489_32820704428898

นักแสดง

นางสาวนันทรัตน์ สะแกแสง
นางสาวกมลวรรณ ดารา
นางสาวชนิกานต์ สว่างวงษ์
นางสาวพรทิพย์ บัวทอง
นางสาวแวววิมล ถนอมแนบ
นางสาวอรัญญา บัวลาลักษณ์
นางสาวณัฐกุล บุญวงศ์
นางสาววริศรา พรหมณี

แองเคอ 2

นักดนตรี             

ระนาดเอก นายเสถียรพงษ์ วงศ์ไทย

ระนาดทุ้ม นายกฤษฎา ขาวผ่อง

ฆ้องวงใหญ่ นายสฤษฏ์พงศ์ ไชยแก้ว

ขลุ่ย นายสิทธิพล ชำนาญปืน

ซออู้ นายกฤตยชญ์ วงษ์สำราญ

ฉิ่ง นายเมธาธร ไชยผง

กลอง 1 นายสหภาพ  แก่นหิรันต์

กลอง 2 นายธนกฤต  สิริจุลพัฒน์

ผู้ควบคุมวงดนตรี อาจารย์กิตติภัณฑ์ ชิดเทพ
 

แองเคอ 3
bottom of page