top of page

อ. 17 มี.ค.

|

หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก

EVOLUTION OF MUSIC - Music Technology Showcase 2020 (17 มี.ค.)

การแสดงผลงานโดยนิสิตกลุ่มวิชา "เทคโนโลยีดนตรี" วิชาเอกดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมกับเสวนาให้ความรู้โดยวิทยากรมืออาชีพ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
EVOLUTION OF MUSIC - Music Technology Showcase 2020 (17 มี.ค.)
EVOLUTION OF MUSIC - Music Technology Showcase 2020 (17 มี.ค.)

เวลาและสถานที่

17 มี.ค. 2563 09:00 – 17:00

หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก, 189 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

การแสดงผลงานโดยนิสิตกลุ่มวิชา "เทคโนโลยีดนตรี" 

วิชาเอกดนตรีสากล สาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

พร้อมกับเสวนาให้ความรู้โดยวิทยากรมืออาชีพ

นิสิตนำเสนอรูปแบบผลงานอย่างหลากหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงนิทรรศการ การแสดงคอนเสิร์ต

ณ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 16-17 มีนาคม 2563 เวลา 9:00-17:00 น.

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page