top of page

อา. 27 ธ.ค.

|

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ดนตรีไทยนิทัศน์

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
ดนตรีไทยนิทัศน์
ดนตรีไทยนิทัศน์

Time/Location | เวลา/สถานที่

27 ธ.ค. 2563 17:00

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, 169 ถนน ลงหาดบางแสน เมือง อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

Share This Event

bottom of page