top of page
ค้นหา

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย "พัฒนาความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย"

อัปเดตเมื่อ 14 มี.ค. 2562โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย "พัฒนาความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย"


สถานที่: อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง (Performing Arts Center)
อบรมเชิงปฏิบัติการ

"พัฒนาความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทย"

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

จัดโดย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

ณ อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

bottom of page