top of page
ค้นหา

ประแดะ / จัตุลังคบาท - การแสดงนาฏศิลป์นิพนธ์ ของนิสิตวิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลาชั้นปีที่ 4


ประแดะ / จัตุลังคบาท - การแสดงนาฏศิลป์นิพนธ์ ของนิสิตวิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลาชั้นปีที่ 4


เวลา: วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 17:30 น

สถานที่: Black box Theatre


วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 17:30 นการแสดงนาฏศิลป์นิพนธ์

ของนิสิตวิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลาชั้นปีที่ 4 (รหัส57)

ซึ่งมีการแสดงดังนี้

1. ประแดะ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นายชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์

2. จัตุลังคบาท ผู้สร้างสรรค์ผลงาน นางสาวเจนจิรา นิลชา

bottom of page