top of page

พ. 20 ม.ค.

|

Black Box Theatre, Faculty of Music and

ขุนรองปลัดชู

ขุนรองปลัดชูอาสานำชาวบ้าน หรือ กองกำลังอาทมาต อาสาไปช่วยกรุงศรีต้านข้าศึก แสงเดือนและเหล่าลูกเมียต่างคัดค้านและขัดขวางกองกำลังอาสาก่อนที่จะเคลื่อนทัพออกจากหมู่บ้านวิเศษไชยชาญ

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
ขุนรองปลัดชู
ขุนรองปลัดชู

Time/Location | เวลา/สถานที่

20 ม.ค. 2564 15:00 – 19:00

Black Box Theatre, Faculty of Music and , ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

About | เกี่ยวกับกิจกรรม

ขุนรองปลัดชูอาสานำชาวบ้าน หรือ กองกำลังอาทมาต อาสาไปช่วยกรุงศรีต้านข้าศึก แสงเดือนและเหล่าลูกเมียต่างคัดค้านและขัดขวางกองกำลังอาสาก่อนที่จะเคลื่อนทัพออกจากหมู่บ้านวิเศษไชยชาญ

Share This Event

bottom of page