top of page

อ. 15 ธ.ค.

|

AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากข้อมูลประวัติศาสตร์ "เมืองศรีพโล"

การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากข้อมูลประวัติศาสตร์ "เมืองศรีพโล" โดย อ.นพพล จำเริญทอง

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากข้อมูลประวัติศาสตร์ "เมืองศรีพโล"
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์จากข้อมูลประวัติศาสตร์ "เมืองศรีพโล"

เวลาและสถานที่

15 ธ.ค. 2563 13:00

AC2 ห้องนิทรรศการ หอศิลปะวัฒนธรรมภาคตะวั, ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page